Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ


 Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την Νεφρολογία  και προκηρύσσει 25 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο:

 «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας»
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας» ορίζεται κατά ανώτερο όριο στους είκοσι πέντε (25).
H διάρκεια σπουδών που οδηγεί στη λήψη ΜΔΕ στη «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» είναι τρία  (3)  εξάμηνα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν έως και 30/09/2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.     Αίτηση συμμετοχής
2.     Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
3.     Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου  ή δήλωση των ιδίων ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι  την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.
Ειδικά για τους  υποψηφίους που προέρχονται  από  Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής  απαιτείται επιπλέον του πτυχίου τους βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ.
4.     Παράρτημα  διπλώματος - αναλυτική βαθμολογία.
5.     Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική, η ερευνητική και η επαγγελματική εμπειρία
6.     Αποδεικτικό  γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο).
7.  Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται έντυπα ή  ηλεκτρονικά.
Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην δ/νση: achampou@alex.duth.gr με Θέμα: Αίτηση για το ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας»
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Σεμιναρίων» (1ος όροφος – χώρος Εκπαίδευσης Π.Γ.Ν.Α) σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική και απαιτεί την καταβολή διδάκτρων όπως αναφέρονται στο καταστατικό του  η οποία ορίζεται στις 2.500€, και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε δόσεις. 
Με την αποδοχή της φοίτησής τους 700,00€ και κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου από 600,00€.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου